Wet op Beskerming teen Teistering 17 van 2011Hierdie wet het in werking getree op 27 April 2013.

Die slagoffers van teistering (teistering sluit beledigende elektroniese kommunikasie, (wat sosiale media insluit), agtervolging en afknouery in) worstel al lank met gedrag wat neerkom op skending van hul regte maar wat nooit as `n kriminele oortreding beskou is nie en gevolglik nie wetlik strafbaar was nie.


Die Wet maak voorsiening vir enigiemand wat glo dat hy of sy geteister word om die hof te nader vir `n toepaslike beskermingsbevel. ’n Minderjarige mag selfs sonder die bystand van ’n voog die hof nader. Indien `n persoon nie by magte is om self ’n aansoek te bring nie, kan enige ander persoon wat `n belang het dat die teistering gestop word namens die geteisterde persoon ’n aansoek bring.


Die Wet maak voorsiening vir ‘prosedure soortgelyk aan die wat geld in terme van die wet op die voorkoming van Gesinsgeweld, waar `n aanvanklike hofbevel toegestaan word slegs op die klaer se sy van die saak. Die hof sal, indien hy tevrede is dat daar ooglopende getuienis is dat die klaer geteister word, of geteister mag word, en dat skade gely word of gely mag word as die bevel nie toegestaan word nie, ’n bevel toestaan (’n tussentydse bevel) en ’n datum bepaal waarop die persoon teen wie die bevel bekom is, redes kan aanvoer waarom die tussentydse bevel nie finaal gemaak moet word nie.


`n Lasbrief vir arres kan tegelyk met die beskermingsbevel uitgereik word. Indien die persoon die bepalings van die beskermingsbevel oortree en voortgaan om die klaer te teister, kan die persoon dadelik gearresteer word. Versuim om te voldoen aan die finale beskermingsbevel is `n kriminele oortreding en die oortreder kan ‘n boete of gevangenisstraf van nie langer nie as vyf jaar, opgelê word.


’n Klaer kan aansoek doen om ‘n beskermingsbevel deur `n aansoekvorm te voltooi by die landdroshof waar hy of sy woon of werk, of by ‘n landdroshof waar die ander persoon woon of werk.

356 views

Recent Posts

See All

‘Not the Titanic’ – this marriage took six years to sink In 2014, whilst a marriage was (as the Court put it in a judgment rich in nautical imagery) “still in calm waters”, the spouses formed four tru

MEDIA SUMMARY OF JUDGMENT DELIVERED IN THE SUPREME COURT OF APPEAL From: The Registrar, Supreme Court of Appeal 08 June 2022 The following summary is for the benefit of the media in the reporting